Влияние на млечнокиселия продукт „Наринé“ върху чревната микрофлора на новороденото в ранния неонатален период

СУЛЯН А.М., ЕНОКЯН В.Р., АКОПЯН Г.Р.

Арменски НИЦ по опазване здравето на майката и детето

През последните години се повиши числото на заболяванията, причинени от микроорганизми от условно-патогенната група, което се свързва с внедряването в практиката на широкоспектърните антибиотици и нарушаването на екологичните взаимоотношения. С цел профилактика на гнойно-септичните заболявания успешно е приложен методът на изкуствените биоценози. Нас ни заинтересова влиянието на млечнокиселата бактерия щам 317/402 във вид на продукта „Наринé“ за образуването на биоценоза в червата на новородените в ранния неонатален период. За тази цел е проведено бактериологично изследване на изпражненията на 40 новородени от основна (22) и контролна (18) група на 1,3-4 и 5-6 ден от живота им.

Децата от основната група получаваха „Наринé” от 1-вия до 6-ия ден от живота си по 10-20 мл 5-6 пъти преди кърмене. На 3-4 ден от живота при 4 новородени се изяви Клебсиела Пневмониа (10ˉ1 КОЕ), при 3 – Клебсиела Окситока (101 КОЕ), при 1 – Е.коли (10ˉ1 КОЕ). При 14 (63,6%) от новородените колонизация на условно-патогенна микрофлора не настъпи. На 5-6 ден от живота бактериологическите изследвания показаха Акинетобактерия (10ˉ1 КОЕ) при 2, Ентеробактерия (10ˉ1 КОЕ) – при 1, Е.коли (10ˉ1 КОЕ) – при 1. На 5-6 ден от живота червата бяха заселени при 4 (18,1%), а колонизацията не превишаваше 10ˉ1 КОЕ, което на практика не застрашава с развитието на инфекциозно заболяване.

Бактерологичните изследвания, проведени при 18 новородени от контролната група на 3-4 ден от живота, показаха Клебсиела Пневмониа (103 КОЕ) – при 2, Кл.Окситока (103 КОЕ) – при 1, Цитробактерия (103 КОЕ) – при 1, Пс.Миграбилис (103 КОЕ) – при 1, Е.коли (103 КОЕ) – при 1 дете. На 5-6 ден от живота качеството на колонизация на червата е същото и се наблюдава количествено повишаване при 2 новородени (Кл.Пнеивониа — 105 КОЕ и Кл.окситока – 105 КОЕ). Червата при 9 (50%) новородени бяха заселени с условно-патогенна микрофлора.

По този начин млечнокиселият продукт „Наринé“ влияе на качествения и количествения състав на чревната микрофлора и неговото приемане от първия ден на живота може да възпрепятства заселването на условно-патогенна микрофлора в червата, като по този начин способства за профилактиката на инфекциозните чревни заболявания при новородените.